MIZO CLAN

 
MIZORAM #Health Department-ah Promotion buai? (Misual.Com) #UDA candidate list a ‘leak-out’! (Misual.com) #Excise ruihtheih thil man zat (DIPR) #Fanu kaphlumtu in a dam rei ring lo sa (Buannel) #ZONET NATIONAL #Retired army officer, aide arrested for Malegaon blast(NDTV) WORLD #LTTE aircraft bombs Colombo power plant (TOI) # Jennifer Hudson IDs nephew's body; child shot, sources say (LA Times)
Shoutbox

Mika
Wednesday, September 12, 2007
1:1 Juda lal Jothama te, Ahaza te, Hezekia te lal laia Moreseth mi Mika hnêna LALPA thu lo thleng, Samari khua leh Jerusalem khaw chungchang thua a hmuh chu.
1:2 Nangni hnam zawng zawngte u, in vaiin hria ula; aw leilung leh a chhûnga awm zawng zawngte u, ngaithla rawh u: Lalpa PATHIAN, Lalpa chu a biakin thianghlim a tangin, nangmahni kalhin in chung thu hretu ni rawh se.
1:3 Ngai teh u, LALPA chu a hmun atangin a lo chhuak a, a lo chhuk ang a, lei hmunsâng te chu a chîl dâwn si a.
1:4 Mei bula khawihnûn ang leh hmun âwiha tuikhawhthla ang mai in, tlângte chu a hnuaiah chuan an tui ang a, kawrte chu a khi chat ang.
1:5 Hei zawng zawng hi Jakobho bawhchhiatna chu eng nge ni? Samari a ni lo vem ni? Juda hmunsângte chu eng nge ni? Jerusalem a ni lo vem ni? Chuvângin Samari chu phûla thil chhe awm khâwm angin ka siam ang a, grêp huan hmun ang maiin: tin, chumi hmuna lungte chu kawr ruam lamah ka lum thla ang a, a lungphûmte chu ka tilang ang.
1:6 A milem siam chawp zawng zawng chu tihkeh sawm vek a ni ang a, a nawhchizawrh hlawhte chu meia hal vek a ni ang a, nawhchizawrh man a lâkkhâwm a ni a, nawhchizuar manah an pe leh ang.
1:7 Hemi avâng hian ka tap ang a, ka chiau vak vak ang a, inhlîp leh saruakin ka awm ang; sihalte angin ka au vang a, vanghâwngseite angin ka rûm ang.
1:8 A hliamte chu tihdam theih a ni lo: Judai ram a thleng ta hial si a; ka mite kawngka, Jerusalem meuh pawh a thleng a ni.
1:9 Gath khuaah hril suh ula, tap hlek suh u: Bethle-Aphra khuaah chuan vaivut ah tâl rawh u.
1:10 Aw sophir mi, saruak leh zak takin kal bo rawh: Zaanan mi chu a lo chhuak lo; Beth-ezel tahna chuan a dinchan khalh ang che u.
1:11 Maroth mi chuan chan tha chan a nghâkhlel hliah hliah mai, LALPA hnên atangin thil tha lo chu Jerusalem kawngka bul thlenga a lo thlen thlâk avângin.
1:12 Aw Lakis mi, tawlailîr chu sakawr chakah chuan bel rawh; ani hi Zion fanu sualna bul a ni, Israelho bawhchhiatnate chu nangmahah hian a awm a lo ni si a.
1:13 Chuvângin Moreseth-gath hnênah chuan inthlahna thilpêk i pe tûr a ni; Akzib inte chu Israel ram lalte tân bumna a ni ang.
1:14 Aw Maresa mi, nangmah neitu tûr i hnênah ka la rawn hruai ang: Israel ropuina chuan Adullam a va thleng ang.
1:15 Inziat kawlh la, i fa duh takte avâng chuan inmêt kawlh rawh: mulukawlh angin intikawlh nasa zual rawh; i hnên ata sala hruaiin an awm ta si a.
2:1 An khum laizâwla khawlohna suangtuahtute leh thil tha lo ngaihtuah chhuak tute chu an chung a pik e! Zîngah khua a lo vârin an tum ang ngei chuan an ti ta rêng a.
2:2 Mi lo te an awt a, an lâksak a; inte an awt a, an la mai bawk a; mi leh an chhûngte, mi leh an ro chenin an hnuai chhiah a ni.
2:3 Chuvângin LALPAN heti hian a ti: Ngai teh, he chhûngkaw chungah hian thil tha lo ka suangtuah a ni, chumi atang chuan innghâwng in la sawn lo vang a, chapo takin in kal tawh hek lo vang; hun tha lo a ni dâwn si a.
2:4 Chumi niah chuan nangmahni demin tehkhin thu an siam ang a, tah hla lungchhiatthlâka chhamin, Rawk vekin kan awm ta a nih hi: ka mite chan a tidanglam a: ka hnên ata a ti san ta a hih hi! Hel hmangte hnênah kan lo a sem darh ta a ni, an ti ang.
2:5 Chuvângin LALPA mite inkhâwmho zîngah chuan thum vâwra hruia teh saktu tumah inei lo vang.
2:6 Thu hril suh u, tiin an sawi thin. Hêng mite hnênah hian thu an hril lo vang: sawichhiatna chu a kiang lo vang.
2:7 Aw Jakoba chhûngte u, LALPA thlarau chuan dawhtheihna a tlachham em ni? Hnawh chêpin a awm em ni? Hêng hi a thil tih a ni em, tih tûr em ni? Dik taka awm thin chungah chuan ka thute hian thil tha a ti lo vem ni?
2:8 Nimahsela ka mite chu tûn hnaiah hmêlma angin an lo ding chhuak a ni: indo duh lova râlmuang taka mi veivâkte lak atangin an silhfên kawrfualte in hlihsak a.
2:9 Ka mi hmeichhiate chu an innuam tak ata in hnawtchhuak a; an naupang te te atangin ka ropuina chu in la bo hlen a ni.
2:10 Tho ula, kal bo rawh u; hetah hlimna a awm lo; in khawlohna avângin tihchhiat vek a ni dâwn.
2:11 ‘Uain leh zû a luang ang’ tia dâwt sawi zâwlnei vâk vêlte chu hêng mite zâwlnei ni âwm lek an ni.
2:12 Aw jakobho, in vaiin ka ko khâwm ngei ang che u a; Israel mi la awm chhun te chu ka hruai khâwm ngei ang; Bozra khaw berâm angin ka dah khâwm ang a: ran rual an hlobet hmuna awm ang maiin, mipui an nih avâng chuan an sa mur mur ang.
2:13 Su tlangtu chu an hmâah a kal a; an su tlang a, kawngkhâr thlengin an kal zêl a, chumiah chuan an kal chhuak a ni: tin an lal chu an hmâah a kal a, LALPA chuan an hmâ a hruai a.
3:1 Aw nangni, Jakobho hotute leh Israel chhûngkaw rorêltute u, ngaithla ula ka ngên a che u, ka ti a ni: rorêl dân chu in hre tûr a ni lâwm ni?
3:2 Thil tha in hua a, thil tha lo in ngaina a, an vun in hihsak a, an ruh ata tîsa in sâwk thla a;
3:3 Ka mite sa in ei bawk a; an vun an hlai thla a, an ruh an tih tliahsak a: a ni, bêla chhum tûr angin an chan sawm a, sa so bêl chhûnga sa chan sawm ang maiin.
3:4 Chutih hunah chuan LALPA an au vang a, nimahsela an mahni a chhâng lo vang: a ni chumi hunah chuan an thil tiha an tih that lohzia ang zêlin, an lakah a hmai a thup ang.
3:5 Pêk tûr neite hnênan, Muanna, tia auva, pêk tûr nei lote, indona a awm dâwn, tia tihthaihtu zâwlneite chuan ka mite an bum a, an chung châng thu LALPAN heti hian a sawi: inlârna in hmuh loh nân in hnênah zân a lo thleng ang a; ai in en theihlohna khawpin in hnênah thimna a lo awm ang a; zâwlneite tân chuan nî a liam ang a, chhûn pawh an chungah chuan khaw thim a ni ang.
3:6 Hmutheitute chu an zak ang a, aienthiamte chu an mualpho vang; a ni, an vaiin an hmui an hup ang; Pathian chhânna a awm si lo va.
3:7 Nimahsela Jakobho hnênah an bawhchhiatna hriattîr tûr leh Israelho hnênah an sualna hriattîr tûrin LALPA thlarau avânga thiltihtheihna te, rorêlna te leh chakna te chuan ka khat tak meuh a ni.
3:8 Nangni Jakobho chhûngkaw hotute leh Israel chhûngkaw rorêltu, rorêlna dik tena, dikna tinrêng tiletlingtute u, hei hi ngaithla ula, ka ngên a che u.
3:9 Zion chu thisenin an sa a, Jerusalem chu khawlohnain.
3:10 Chumia hotute chuan thamna beiseiin ro an rêl a, chu mia puithiamte chuan hlawh beiseiin an zirtîr a, chumia zâwlneite chuan tangka beiseiin ai an en a ni: chuti chung pawhin, LALPA chu kan zîngah a awm lo vem ni? Thil tha lo kan chungah a lo thleng lovang, tiin LALPA chungah a in nghat a ni.
3:11 Chuvângin zion chu, nangmahni avâng chuan, lo anga leileh a ni ang a, Jerusalem chu thil chhe awm khâwm a ni ang a, biakin awmna tlâng chu ram hnuai hmun sâng ang a ni ang.
4:1 Nimahsela ni hnuhnûngahte chuan heti hi a ni ang a, LALPA in awmna tlâng chu tlâng lian chungahte chuan tihnghehin a awm ang a, tlâng tête chungah chuan chawisânin a awm bawk ang; chutah chuan chi tinrêngte chu an kal nguah nguah ang.
4:2 Tin, hnam tam takte chu an kal ang a, lo haw ula, LALPA tlângah, Jakoba pathian inah chuan i chho vang u; tichuan anin a kawng chanchinte chu min zirtîr ang a, a kalkawngahte chuan kan kal ang, an ti ang; Zion atang chuan dân thu a lo chhuak dâwn si a, LALPA thu chu Jerusalem atangin a lo chhuak dâwn a ni.
4:3 Tin, a ni chuan chi tam tak kârah ro a rêl ang a, hla taka hnam chaktak pawh a zilhhau vang; tin, an khandaihte chu leilehna hmâwr zumahte an chher ang a, an feite chu thei kûng ahchhumna chem kawmahte an chher ang: hnam dangin hnam dang chungah khandaih a lek tawh lo vang.
4:4 Mi tinte chu an grêp hrui hnuaiah an thu zâwk ang a; tuman an tihlau lo vang: sipaihote LALPA kâ chuan a sawi tawh si a.
4:5 Hnam tinin mahni pathian theuh an bia ang a, keini pawh LALPA kan pathian chu kumkhuain kan bia ang.
4:6 LALPAN heti hian a ti: Chumi nîah chuan kebai ka khâwm ang a, ûm bova awm leh ka tihreawma awm chu ka khâwm ang;
4:7 kebai chu a thi bângah ka siam ang a, hla taka hnawh bo chu hnam chak takah ka siam ang; tûn achinah chuan zion tlângah kumkhuain LALPA chuan a chungah ro a rêl ang.
4:8 Aw nang, ran rual kulh, Zion fanu awmna tlâng, i hnênah a lo thleng ang; a ni, lalna hmasa chu a lo thleng ang, Jerusalem fanu lalna chu.
4:9 Engatinge i tah vak vak ni? I chhûngah lalber a awm lo vem ni, i remruattu a boral ta em ni, hmeichhe nau vei anga natnain a man tâk che?
4:10 Engatinge i tah vak vak ni? I chhûngah lalber a awm lo vem ni, i remruattu a boral ta em ni, hmeichhe nau vei anga natnain a man tâk che?
4:11 Tûnah hnam tam tak nangmah dovin an inkhâwm a, Tihbawrhbân in awm sela, kan mit hian zion chunga a châk zâwng chu hmu rawh se, an ti a.
4:12 Mahse LALPA ngaihtuahnate chu an hre lo va, a remruat chu an hre thiam hek lo: hruiha buhphal dah khâwm angin an mahni a khâwm ta si a: tin, chi tam takte chu i vaw sawm ang; an thil hlêp chu LALPA tân i serh hrang ang a, an sum chu lei pum LALPA tân i serh hrang ang.
5:1 Sipai rualte u, inpun khâwm rawh u, min hual a, Israel hruaitu chu a biangah tiang in an vuak hi.
5:2 Nimahsela nang Bethlehem Ephratha, Juda ram sâng tamtak zînga telah tê hlê mah la, nangma lak atang hian Israelho rorêltu tûr chu ka tân a lo chhuak ang a; a lo chhuahna chu hmasâng ata, chatuan atangin a ni.
5:3 Chuvângin nauveitu chuan a hrin hma loh chuan anmahni a hawisan ang; tichuan a unau la awm chhunte chu Israela thlahte hnênah an kîr leh ang.
5:4 Ani chu a ding ang a, LALPA chaknain a ran rual chu a châwm ang, LALPA a pathian hming ropuina ngei chuan: tin, an ni chu him takin an awm reng ang a; ani chu lei tâwp thlengin a ropui dâwn si a.
5:5 Tin, hemi hi kan in remna a ni ang; Assuria mi chu kan rama a lo kal a, kan lal inte a rawn rah hunah chuan, amah do tûrin berâmpu pasarih leh mi ropui pariat kan in dâwk chhuak ang.
5:6 Jokobho mi la awm chhunte chu chi tam takte zîngah LALPA atanga dai tla ang leh hlobet chunga ruah sûr angin an awm ang; chu chuan mihring a nghâk lo va, mihring fapate a ngaichâng hek lo.
5:7 Jokobho mi la awm chhunte chu hnamte zîngah leh chi tam takte zîngah chuan ramhuai sate zînga sakei baknei ang leh berâm rual zînga sakeibaknei vânglai angin a awm ang: ani chuan, akal tlang phawt chuan, a rap bet a, a pawt sawm a, a chhan tu tûr pawh tumah an awm lo.
5:8 I kut chu nangmah dotute chungah lekin awm sela, i hmêlma zawng zawngte chu tihboralin awm rawh se.
5:9 Chumi nîah chuan heti hi a ni ang, LALPAN a ti, i lak ata i sakawrte ka tiboral ang a, i tawlailîrte ka tichhia ang:
5:10 i ram khawpuite chu ka tiboral ang a, i kulhbîng zawng zawngte chu ka tichim ang:
5:11 kut ata dawithiamnate ka tiboral ang a; aienthiamte i nei tawh lo vang:
5:12 I lak ata i milem siam chawpte i lungphunte chu ka tiboral ang a; i kutchuak thil chu i be tawh lo vang.
5:13 I lak ata i Asera-te chu ka pawt chhuak ang a: i khawpuite chu ka tichhia ang.
5:14 Tin, thu ngaithla lo hnamte chungah chuan thinurna leh thinrimnain phuba lakna ka ti puitling ang.
6:1 LALPA thu sawi chu tûnah ngaithla rawh u: tho la tlâng lian hmâahte chuan khing la, tlâng tête chuan i aw ngaithla rawh se.
6:2 Aw tlâng liante u, LALPA khinna chu ngaithla ula, nangni leilung nghahchhan hlunte u, ngaithla rawh u: LALPA chu a mite nên an in khing a, Israelho chu a thlêm ang.
6:3 Aw kamite u, in chungah eng nge ka tih tâk? Eng kawngin nge ka tihhah che u? Mi han khing teh u.
6:4 Aigupta ram atang chuan ka hruaichhuak che u a,bâwih ata chu katlan chhuak che u a; in hmâah Mosia te, Arona te lem Miriami te ka rawn tirh kha.
6:5 Aw ka mite u, LALPA thiltih fel chu in hriat theih nân, Moab lal Balaka thu rawt leh Beora fapa Balaaman a chhân dân, Sittim atanga Gilgal thlenga thil awmziate kha, tûnah hre reng rawh u.
6:6 Eng nên nge LALPA hmâah chuan ka lo kal ang a, Pathian chungnung hmâah ka kûn ang? Hâlral thil hlante, bâwngno kumkhat mite nên a hmâah chuan ka lo kal dâwn em ni? LALPA chu berâmpa sâng tam tak emaw hriak lui sîngte emawah a lungni dâwn em ni? ka bahchhiatna avângin ka fatîr chu ka pein, ka thlarau sualna avângin ka taksa rah chu ka pe dâwn em ni?
6:7 Aw mihring, tha chu a entîr tawh che a ni; LALPAN a phût che chu eng nge ni? Dik taka tih leh khawngaihna ngainat leh i pathian nena thuhnuairawlh taka lendun a ni lo vem ni?
6:8 LALPA chuan khawpui chu a au a ni, finna nei mi chuan i hming a tih ang: talhtum leh a buatsaihtu chu hre rawh u.
6:9 Mi suaksual inah chuan suahsualna robâwmte chu a la awmin, tehna dawrawm tenawm tak chu a awm cheu vem?
6:10 Bûkna dik lote leh ip rih dân dawhâte nen chuan thianghlim ka ni dâwn em ni?
6:11 Chuta mi hausate chu pâwngnêknain an khat si a, chuta chêngte chuan dâwt an sawi a, an ka chhûnga an lei chu bum hmang a ni.
6:12 Chuvângin kei pawhin na taka hliamin ka vaw ta che a; i sualnate avângin ka titiau ta che a ni.
6:13 I ei ang a, i tlai lo vang, i ril a la tâm thoi vang, thil i dah tha ang a, i hum thei chuang lo vang, i hun chhun pawh indonaah a chhia ang.
6:14 I ching ang a, mahse i seng lo vang: olive rahte chu i rap sâwr ang a, mahse a hriak chu i thih lo vang; grêp rah sâwr mah la, a uain chu i in lo vang.
6:15 Omria thuruatte chu vawn reng a ni si a, Ahaba chhûngkaw thil tih zawng zawngte nên; an remruatahte chuan in kal a ni: tichuan hmun tiauvah ka siam tawh dâwn che a ni a, a chhûnga ch4ngte hi nuihzabûr atân; tin, ka mite hmingchhiatna chu i phur ang.
7:1 Ka chung a va pik em! nipui thei an seng khâwm hun laia awm ang leh grêp lawh hun laia grêp hmaih lawh tûr ang ka ni si a: rah bâwr eitûr a awm lo; ka nunnain theipui hmin hmasa a châk a ni.
7:2 Pathian ngaihsak mi chu lei ata a boral a, mihring zîngah mi dik tak rêng an awm lo: thisen chhuah tûrin an châng vek a; mitinin mahni unau chu lênin an veh a ni.
7:3 Til thalo tih nân an kut chu a themthiam a, hotuten phût an nei a, rorêltuten thamna an ngiat a, mi lianten an duhsâm sual an hrilh a, an thu rual tlâng a.
7:4 An zînga mi tha ber chu buar ang a ni a: mi dik ber pawh chu hnim hlîng nei aiin a chhe zâwk: i vêngtute nî, fana i awm ni ngei chu a lo thleng e; chu chu a manganna nî a ni ang.
7:5 Thian ring suh ula, hruaitu ah chuan rinna nghat suh u: i ângchhûnga awm i lak atang chuan i kâ kawngkhârte chu vêng tha rawh.
7:6 Fapain pa hming a tichhia a, fanu chuan a nu a do va, movin a pi a do si a; mihring hmêlmate chu ama chhûngte ngei an ni.
7:7 Kei erawh chuan LALPA lam ka en ang a; ka chhandamna pathian chu ka nghâk ang: ka Pathian chuan mi ngaithla dâwn a ni.
7:8 Aw ka hmêlma, mi diriam mai suh: ka tlûk hun chuan ka tho leh ang: thima ka thut pawhin LALPA chu ka tân êng a ni ang.
7:9 LALPA chungah thil ka tihsual tâk avângin, a lungnih loh êm êmna chu ka phur ang, ka chung thu mi sawipuia, ka tân rorêlna chu a hlen hmâ loh chuan: êngah mi hruai chhuak ang a, tin, a felna chu ka hmu ang.
7:10 Tichuan ka hmêlma ka hnêna, Khawiah nge LALPA i Pathian, titu chuan chu chu a hmu ang a, mualphonain ani chu a khuh ang, ka mitte hian amah chu a en ang a; tûnah chuan kawtthlêr chirdiak anga rah beh a ni tawh ang.
7:11 I kulh bangte siamna nî tûr chu! chumi niah chuan thuruat chu hlatak thlenga tihzau a ni ang.
7:12 Chumi nîah chuan Assuria ram leh Aigupta khawpui atangte chuan i hnênah an lo kal ang.
7:13 Chuti chung pawh chuan ram chu, a chhûnga chêngte avâng leh an thiltih rah avâng chuan tih tiau a ni ang
7:14 Karmel tlâng kâra ramhnuaia khawhar taka awm i rochan berâm rual, i mite chu i talhtum hmangin châwm la: hmasâng ang khân Basan leh Gilead-ah châwm in awm hlawm rawh se.
7:15 Aigupta ram atanga i kal chhuah lai ang khân a hnênah thil mak takte ka entîr ang.
7:16 Hnam tinin chu chu an hmu ang a, an thiltihtheihna zawng zawng chu an zahpui ang: an hmui an hup ang a, an beng te a ngawng ang.
7:17 Rûl angin vaivut te an liak ang a; leia bawkvâka kalte angin an awmna kua atang chuan khûr chungin an lo kal ang a: LALPA kan pathian hnênah chuan tih chungin an lo kal ang a, nangmah avângin an hlau vang.
7:18 Nang anga khawlohna ngaidamtu leh a rochan la awm chhun bawhchhiatna leh pêl tu pathian tu nge awm? A thinrimna chu kumkhuain a vawng reng lo, khawngaihnain a lâwm êm êm thin avângin.
7:19 A hawi kîr leh ang a, kan chungah khawngaihna a nei ang; kan khawlohnate chu a ke hnuaiah a rapbet ang: nangin an sualna zawng zawngte chu tuifinriat mawng thûk takahte chuan i paih lût ang.
7:20 Hmasânga kan pute hnêna chhia i chham tawh, Jakoba hnêna thutak leh Abrahama hnêna khawngaihna chu i hlen ang.
posted by zoblog @ 11:53 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About

Name: zoblog
Home:
About Me:
See my complete profile
Previous Post
Archives
Mizo Websites
:bloremizo::buannel::chhawkhlei: :Dmzp::fartuah::hyderabadmizo: :khampat::lawrkhawm::lelte: :misual::mizobooks::mzbloggers: :mizomethodist::mizoramhouse: :mizoramuniversity::mizoserver: :mizoweaving::mumbaimizo: :samaw::sinlungnews::zawlbuk: :zomireunification::zonet::zoram: :zotalk:
© MIZO CLAN by Mizoclan Blog